Tuyến đường thủy Sa Kỳ- Lý Sơn: Chưa được phép vận chuyển khách du lịch ra đảo

02553626431