Tạm dừng tuyến giao thông Sa Kỳ-Lý Sơn do thời tiết xấu

02553626431