Quảng Ngãi mở lại hoạt động vận tải tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn

02553626431