LỊCH TÀU HÔM NAY TUYẾN SA KỲ ĐI LÝ SƠN

12/01/2023 Tuyến Loại tàu Xuất cảng
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 10:30
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 11:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 13:00
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 14:00
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 15:00
13/01/2023 Tuyến Loại tàu Xuất cảng
Lý Sơn – Sa Kỳ Super 2 Biển Đông 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 10:30
Lý Sơn – Sa Kỳ Super 2 Biển Đông 11:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 13:00
Lý Sơn – Sa Kỳ Super 2 Biển Đông 14:00
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 15:00
14/01/2023 Tuyến Loại   tàu Xuất   cảng
Lý Sơn – Sa Kỳ Super 2 Biển Đông 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 10:30
Lý Sơn – Sa Kỳ Super 2 Biển Đông 11:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 13:00
Lý Sơn – Sa Kỳ Super 2 Biển Đông 14:00
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 15:00
15/01/2023 Tuyến Loại   tàu Xuất   cảng
Sa Kỳ – Lý Sơn Chín Nghĩa 09 7:30
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 2 7:30
Lý Sơn – Sa Kỳ Chín Nghĩa 09 10:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 2 10:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Chín Nghĩa 09 13:00
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 2 13:00
Lý Sơn – Sa Kỳ Chín Nghĩa 09 15:00
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 2 15:00
16/01/2023 Tuyến Loại   tàu Xuất   cảng
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 10:30
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 11:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 13:00
Lý Sơn – Sa Kỳ Siêu Tốc Hòa Bình 14:00
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 15:00
17/01/2023 Tuyến Loại   tàu Xuất   cảng
Sa Kỳ – Lý Sơn Siêu Tốc Hòa Bình 7:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 10:30
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 13:00
Sa Kỳ – Lý Sơn Super 2 Biển Đông 15:00