CẬP NHẬT LỊCH TÀU ĐI ĐẢO BÉ NGÀY 30/04 – 01/05

Tuyến Loại tàu Xuất cảng
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 04 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 01 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 02 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 03 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 02 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 03 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 05 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 02 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 01 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé An Vĩnh 02 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Liêm 01 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 04 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 01 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 03 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 02 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 05 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 03 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 02 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé An Vĩnh 02 8:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 01 8:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 02 8:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Liêm 01 8:15
Đảo   Bé – Đảo Lớn Cù Lao Ré 01 10:00
Đảo   Bé – Đảo Lớn Lysontourist 02 10:15
Đảo   Bé – Đảo Lớn Lysontourist 10:30
Đảo   Bé – Đảo Lớn Thanh Trân 04 10:30
Đảo   Bé – Đảo Lớn Thanh Trân 03 10:30
Đảo   Bé – Đảo Lớn Thanh Liêm 01 10:45
Đảo   Bé – Đảo Lớn Cù Lao Ré 05 10:45
Đảo   Bé – Đảo Lớn Minh Đạt 03 10:45
Đảo   Bé – Đảo Lớn An Vĩnh 02 11:00
Đảo   Bé – Đảo Lớn Minh Đạt 01 11:00
Đảo   Bé – Đảo Lớn Thanh Trân 02 11:00
Đảo   Bé – Đảo Lớn Cù Lao Ré 02 11:00

LỊCH TÀU ĐI ĐẢO BÉ 01/05

Tuyến Loại tàu Xuất cảng
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 04 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 01 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 02 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 03 7:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 03 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 02 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 05 7:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 01 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé An Vĩnh 02 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 02 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Liêm 01 7:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 04 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 01 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 02 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 03 7:45
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Trân 02 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 03 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 05 8:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé Cù Lao Ré 02 8:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Minh Đạt 01 8:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé An Vĩnh 02 8:15
Đảo   Lớn – Đảo Bé Thanh Liêm 01 8:15
Đảo   Bé – Đảo Lớn Thanh Trân 04 8:30
Đảo   Bé – Đảo Lớn Cù Lao Ré 01 8:30
Đảo   Bé – Đảo Lớn Thanh Trân 03 8:45
Đảo   Bé – Đảo Lớn Lysontourist 02 8:45
Đảo   Bé – Đảo Lớn Cù Lao Ré 05 9:00
Đảo   Lớn – Đảo Bé An Vĩnh 02 10:00
Đảo   Bé – Đảo Lớn Lysontourist 10:30
Đảo   Bé – Đảo Lớn Cù Lao Ré 05 11:30
Đảo   Lớn – Đảo Bé Lysontourist 14:00