Hạn chế ra vào đảo Lý Sơn, người dân đi lại ra sao?

02553626431