Đảm bảo an toàn vận tải cho tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn trong dịp Tết Canh Tý

02553626431