Từ 20 giờ ngày 26/10, Quảng Ngãi nghiêm cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động

02553626431