Quảng Ngãi: Ngừng áp dụng chỉ thị 15 nhưng chưa đưa du khách ra đảo Lý Sơn

02553626431