‘Bầu’ Tiểu Phương: Đặt may 6 áo cờ Việt Nam mặc trong ngày đua Lý Sơn

02553626431